Udviklingscenter for Husdyr på Friland

Udviklingscenter for Husdyr på Friland har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 392 t.kr. fordelt på to projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

85. Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel (Akronym: GROVGRIS)

86. Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften ”SV-AR”

 

85. Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel (Akronym: GROVGRIS)

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 228 t.kr.

Projektperiode: 2019-2022

Projektbeskrivelse: Formål: At undersøge hvordan der skabes god økonomi i at tildele grovfoder til både søer og slagtegrise.

Aktiviteter: Erfaringsindsamling om grovfodertype, samt tværsnitsundersøgelse af grovfoderkvaliteten og anvendelsen af grovfoder i forhold til dyrevelfærd og produktivitet. Screening for at opnå en rangering af slagtegrises overordnede præferencer for typen af grovfoder, samt et estimat for optag af forskellige grovfoder på gruppeniveau. Herefter vægtede præferencetests til kvantificering af styrken af slagtesvins præferencer for grovfoder. Afprøve forskellige foderstrategier med høj andel grovfoder med henblik på at udskifte dyrt foder med grovfoder. Afprøvning med grovfoder til slagtesvin med fokus på foderforbrug og halebid. Beregning af de økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand ved brug at forskellige grovfoder strategier, samt beregning af nærringsstofbalancen. Formidlingen til landmænd, produktionsrådgivere, dyrlæger, afsætningsleddet, forskere og andre med interesse for emnet.

Effekt: Grovfoder i form af fuldfoder til søer, og muligvis de største slagtegrise, giver en direkte besparelse på foderudgiften, mens det hos smågrise og slagtegrise giver en merværdi, gennem forbedret dyrevelfærd, og ved at nedsætte risikoen for fravænningsdiarre og halebid.

Projektleder: Simme Eriksen, sier@udviklingscenter.com

Link til projektbeskrivelse her.

 

86. Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften ”SV-AR”

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 164 t.kr.

Projektperiode: 2017-2020

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at opnå en effektiv og miljøvenlig produktion af svinekød produceret på mark.
Aktiviteter i tre arbejdspakker:
1) Videreudvikling af det mobile produktionsanlæg, så grisenes behov fra fravænning til slagtning tilgodeses
mhp. velfærd og tilvækst og mhp. en effektiv produktion. AP-leder: Hans Henrik Thomsen, Hallundbjerg
2) Undersøge og dokumentere effekten på foderforbrug, husdyrsundhed, slagtekvalitet og miljøbelastning.
AP-leder Anne Grete Kongsted, Aarhus Universitet
3) Udvikling af produktionskoncepter: Fravænning og slagtesvin, sædskifter, dyrkning mhp. på optimering af
svine- og planteproduktion og miljøpåvirkning samt optimal kødkvalitet. AP-leder Simme Eriksen, Udviklingscenter for Husdyr på Friland (UHF).
Projektets deltagere dækker værdikæden fra jord til bord.
Effekter: Effektiv og rentabel produktion af slagtesvin i mobileanlæg der flyttes med rundt i sædskiftet, hvorved næringsstofudnyttelsen forbedres og miljøbelastningen minimeres.

Projektleder: Simme Eriksen, sier@udviklingscenter.com

Link til projektbeskrivelse her.