Danske Svineslagterier

Danske Svineslagterier har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 47.447 t.kr. fordelt på 18 projekter.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

52. Afsætningsfremme af grisekød som råvare i Japan

53. Øget afsætning af grisekød i Danmark

54. Øget præference for grisekød i mad, måltider og ernæring

55. Statistik og prognose

56. Markedsdata og bearbejdning

57. Markedskommunikation for kød fra gris – elektroniske og trykte medier

58. Afsætningsfremme af grisekød i Kina – DK

59. Blockchain

60. Markedsorienterede kvalitetsstandarder

61. Fremtidsstudier om trends og markedstendenser

62. Fødevare & Veterinære Forhold

63. Salmonellahandlingsplan for gris, zoonoser og resistens

64. Risikovurdering – fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme

65. Veterinært beredskab

66. Kontrol, HACCP og Branchekoder

67. Afsætningsfremme af grisekød i Kina – EU

68. Øget afsætning af grisekød i Danmark - medfinansiering

69. Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen

 

52. Afsætningsfremme af grisekød som råvare i Japan

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 11.630 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet skal støtte afsætningen af grisekød til kunder i Japan. Målgruppen er japanske kødforarbejdende virksomheder, men der vil også være fokus på foodservice sektoren. Markedsføringen vil blive gennemført som en integreret del af de japanske kunders markedsføring. Projektet omfatter promotion i samarbejde med industrikunder og kunder i foodservicesektoren, samt direkte markedskommunikation og markedsbearbejdning. Promotion aktiviteterne omfatter in-store promotion i detailhandlen og i restauranter, annoncering, trafikreklamer og andre reklameaktiviteter, som gennemføres i samarbejde med den enkelte japanske kunde, som en integreret del af kundens markedsføring. Aktiviteterne omfatter også budskaber på forbrugerpakninger, herunder anvendelse af DANISH-logo som indikation på, at det er en brancheaktivitet.

Logoet fungerer på denne måde som bindeled over til den øvrige markedskommunikation om fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd. Der vil være særligt fokus på markedsføring af bacon og kamprodukter. Der gennemføres desuden indsamling, bearbejdning og formidling af information om markedsforhold som støtte for afsætningen og for at sikre en optimal kontakt til markedet. Japan er et vigtigt marked for dansk grisekød og af stor betydning for den samlede værdi af dansk eksport af grisekød.

Promotion aktiviteterne er et centralt element i kontakten til markedet og bidrager til udvikling af samarbejdet med dette vigtige kundesegment. Det er nu mere vigtigt end nogensinde at fastholde samarbejdet, da man forventer en ny frihandelsaftale mellem EU og Japan implementeret i løbet af 2019.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

53. Øget afsætning af grisekød i Danmark

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 3.830 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at styrke afsætningen af grisekød i Danmark ved at bidrage til en forbedring af kategoriens opfattede værdi igennem markedskommunikation – både blandt detailhandlen, foodservicesektoren og forbrugere.
Uanset om vi taler foodservice eller detail, så er det mange af de samme tendenser der går igen på det danske marked for grisekød. For at få mest muligt ud af midlerne til arbejdet med afsætning af gris i Danmark, vil Landbrug & Fødevarer slå flere af indsatserne sammen, så der arbejdes ud fra en fælles strategi overfor detail, foodservice og forbrugere. De målrettede aktiviteter vil stadig blive segmenteret i forhold til målgrupperne.
For at styrke L&F’s afsætningsaktiviteter og indsatsernes relevans for virksomhederne, vil L&F arbejde med mere langsigtede strategiske aktiviteter. Indsatserne har som minimum et tre-årigt sigte, men aktiviteterne planlægges, så de kan afvikles inden for de et-årige projektbevillinger.
Projektets formål er at styrke afsætningen af grisekød i Danmark ved at bidrage til en forbedring af kategoriens opfattede værdi – både blandt detailhandlen, foodservicesektoren og forbrugere. Herved bidrager projektet til fondens strategiske målsætning om ”styrket afsætning af grisekød”.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

54. Øget præference for grisekød i mad, måltider og ernæring

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 2.600 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Dokumentation, perspektivering og formidling af let tilgængelig, konsistent viden om grisekødets sundheds- og ernæringsmæssige samt gastronomiske kvaliteter, der er et fundament for at forbrugerne vælger grisekød i køledisken. Formidling af information til økonomiske aktører som kokke, food-service, slagtere i detailhandlen m.fl.
Projektets aktiviteter rummer bl.a. netværk og events med ernærings- og sundhedsprofessionelle der overfor målgruppen sætter fokus på det balancerede måltid med grisekød og viden om kød og sundhed. Herunder udvikles relevante materialer der bruges til målgruppens vejledning af borgere. Desuden netværk og events med madprofessionelle, hvor der er fokus på udskæringer, tilberedning og kvalitetssikring af gode forædlingsresultater. Til disse af projektets målgrupper udvikles relevant materiale der har som formål at understøtte deres arbejde samtidig med at der er fokus på grisens kvaliteter i mad, måltider og ernæring.
Projektet er en vigtig del i Landbrug & Fødevarers samlede indsats for at fastholde og øge afsætningen af grisekød. Projektets fokus på markedskommunikation til B2B målgruppen (detail, foodservice og eller forarbejdning) og B2C (forbrugere), har betydning for sektoren, når der skal afsættes grisekød og ikke mindst for konkurrenceevnen i den forbindelse. Herved bidrager projektet til fondens strategiske målsætning om ”styrket afsætning af grisekød”.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

55. Statistisk og prognose

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 2.200 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Det overordnede formål for projektet er afsætningsfremme af grisekød. Projektet skal medvirke til at sikre den hjemlige grisekødssektor en solid basisviden og markedsindsigt via markedsdata, konkurrentovervågning og prognoser over slagtninger og produktion.

Projektets aktiviteter omfatter følgende:
Samarbejde med Danmarks Statistik om kvartalsvise svinetællinger, der danner basis for prognoser over slagtninger og produktion. De udarbejdede prognoser benyttes bl.a. i forbindelse med EU Kommissionens prognosemøder.
Udarbejdelse af ugentligt markedsnyt for grisekød med aktuel markedsviden.
Udarbejdelse af årligt statistikhæfte for grisekød.
Ugentlig sammenligning af internationale afregningspriser for slagtesvin.
Udarbejdelse af artikler og foredrag, hvor sektoren orienteres om priser, produktion og markedsforhold.
Indkøb af relevant markedsdata.
Deltagelse i internationale netværksmøder og prognosemøder under EU Kommissionen.

Projektet skal give den hjemlige grisekødssektor de bedst mulige forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger på såvel operationelt som strategisk niveau.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

56. Markedsdata og bearbejdning

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.950 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Hovedformålet med projektet er afsætningsfremme. Projektet har til formål at fremskaffe markeds- og kundeindsigt i markedet for grisekød, således at sektoren har et velfunderet grundlag til at træffe strategiske og markedsrelaterede beslutninger. Forbrugernes efterspørgsel analyseres nøje og sektoren understøttes med analyser af trends og tendenser, således at branchen kan være på forkant med udviklingen

Afsætningen af grisekød udfordres af, at forbrugerne i stadig stigende grad ændrer vaner og præferencer i disse år. Derfor er det særlig vigtigt med markeds- og forbrugerindsigt for at sikre fremtidens efterspørgsel af grisekød. Projektet har desuden til formål at tilvejebringe data, der skaber sektoren et godt fundament for at træffe strategiske beslutninger vedr. fremtidige fokusområder.

Forbrugernes efterspørgsel analyseres nøje, og sektoren understøttes med analyser af trends og tendenser, så branchen kan være på forkant med udviklingen.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

57. Markedskommunikation for kød og gris - elektroniske og trykte medier

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.650 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at understøtte en øget afsætning af grisekød på udvalgte markeder samt at fastholde og udbygge produktets præference blandt BtB-målgrupperne industri, detail og foodservice.

De enkelte aktiviteter i projektet skal formidle faglig viden om grisekødets kvalitetsparametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, bæredygtighed og klima, trends samt om kødets anvendelsesmuligheder.

BtB-KOMMUNIKATION DANMARK
Online nyhedsmails og webkommunikation gennem websitet www.goderåvarer.dk og LinkedIn samt basismateriale

BtB-KOMMUNIKATION TYSKLAND
Online nyhedsbreve og webkommunikation gennem websitet www.fachinfo-schwein.de og appen Fachinfo
Schwein samt basismateriale

BtB-KOMMUNIKATION SVERIGE
Online nyhedsbreve og webkommunikation gennem websitet www.branschinfo-kott.se, appen Branschinfo Kött og Twitteraktivitet samt basismateriale

BtB-KOMMUNIKATION ENGLAND
Online nyhedsbreve og webkommunikation gennem websitet www.agricultureandfood.co.uk, ugentligt update med markedsinformation samt basismateriale

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

58. Afsætningsfremme af grisekød i Kina – DK

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 1.620 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at etablere og opbygge en stærk position for afsætning af grisekød i Kina, inklusiv Hong Kong. Projektet har fokus på øget afsætning af udskæringer og rummer budskaber omkring kvalitet, fødevaresikkerhed og miljø.

Projektet omfatter marketingaktiviteter i samarbejde med detail- og foodservicekæder samt deltagelse på udstillinger, seminarer/workshops i Kina og besøg fra aftagergruppen, myndigheder og presse til Danmark samt evt. øvrige EU-lande. Projektet er en nationalt finansieret aktivitetspakke, idet der i nogle tilfælde er behov for særskilt markedsføring, som gennemføres parallelt med et projekt med støtte fra EU’s program for tredjelandspromotion, hvor der er ansøges om støtte på 80 % af omkostningerne i en 3-årig periode fra 1/1 2019 – 31/12 2021. Projektet er således en forlængelse af tilsvarende projekter i 2012 – 2015 og 2016 – 2018.

Den ønskede effekt af projektet vil være en relativ styrkelse af afsætningen af grisekød til Kina og Hong Kong, herunder af højværdiprodukter til detail og foodservice.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

59. Blockchain

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 780 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at få afklaret muligheder for at styrke eksport mod kinesiske forbrugere ved at anvende blockchain teknologi til at verificere autenticiteten af produkter fra danske kødproducenter, mod kinesiske forbrugere. Dette projekt skal betragtes som første fase.
Der ses konkret på tre centrale områder: (1) Analyse af det kinesiske marked og dets forbrugere i relation til køb af fødevarer, herunder bl.a. deres opfattelse af autenticitet og vigtigheden deraf, (2) Validering og test af anvendelsen af fælles IT (Blockchain) infrastruktur til at understøtte data på tværs af forsyningskæder og dermed autenticitetsverificering over for forbrugeren i udvalgte cases og (3) Etablering af en fælles samarbejdsmodel og plan for aktører som ønsker at anvende den nye teknologi og som et fora for yderligere fælles forretningsudvikling.

Forventede effekter er konkret viden om forbrugeradfærd og -behov i Kina, samt mapping af dokumentationsbehov over for relevante målgrupper. Desuden vil projektet give konkret viden til fødevaresektoren omkring brugen af blockchain og derved fremtidssikre fødevareklyngen til de forventede krav vedrørende digital dokumentation.

Projektleder: Nicolaj Christoffersen, nc@lf.dk

 

60. Markedsorienterede kvalitetsstandarder

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 550 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets mål er at støtte afsætningen af svinekød på eksportmarkederne ved at udvikle og vedligeholde internationale kvalitetsstandarder. Standarderne vedligeholdes på brancheniveau og sikrer, at høje standarder inden for kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd kan implementeres og anvendes aktivt i forbindelse med afsætningen af svinekød.

Der udvikles og vedligeholdes kvalitetsdokumentation, som udgives i trykt udgave og i en elektronisk form på engelsk, tysk, svensk, japansk og kinesisk. Kvalitetsdokumentationen beskriver i detaljer produktion af grisekød. Denne dokumentation danner grundlag for en stor del af branchens fælles markedsføring og kommunikation på eksportmarkedet.

Projektet omfatter også udvikling og vedligehold af Global Red Meat Standard (GRMS), der vedligeholdes på et niveau, så den kan anvendes ved certificering af slagterivirksomheder internationalt. En stor del af indsatsen i 2019 vil omfatte international implementering af en ny version af GRMS, herunder administration af GRMS i relation til certificeringsprocessen, samt formidling af GRMS via artikler og for eksempel deltagelse på konferencer, seminarer og udstillinger både nationalt og internationalt.

Et væsentligt resultat i projektet er at sikre en fortsat international anerkendelse af kvalitetsdokumentationen, herunder især GRMS. Dette gøres gennem deltagelse i tekniske arbejdsgrupper i GFSI (Global Food Safety Initiative) og ved samarbejde med QS (Qualität und Sicherheit) i Tyskland. Arbejdet i GFSI tekniske arbejdsgrupper sikrer, at standarden er opdateret på et højt niveau inden for fødevaresikkerhed samt på et niveau der er anerkendt i international detailhandel.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

61. Fremtidsstudier om trends og markedstendenser

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 250 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Hovedformålet med projektet er afsætningsfremme. Formålet med projektet er, at sikre ”first-mover” fordele i forbindelse med afsætningsfremme og salg af fødevarer. Der er tale om søgning af medfinansiering i SAF og med bidrag fra Future Farming i Seges.

I projektet ”Fremtidsstudier, trends og markedstendenser” ønskes det at arbejde målrettet med at identificere og forstå fremtidens fødevare- og forbrugertrends - med relevans for alle kategorier inden for fødevare-klyngen.

Ingen kan forudsige fremtiden, men dette projekt vil gennem en målrettet, analytisk indsats give gode indikationer på fremtidens efterspørgsel til gavn for hele fødevareklyngens udvikling
I projektet kigges der ikke kun på det lokale marked, men projektet har et globalt udsyn med fokus på fremtidige vækstmuligheder for fødevarevirksomheder. Der kigges 10-15 år frem og hermed skabes et fundament for innovation og fremtidssikring af hele fødevareklyngen.

Projektleder: Marianne Gregersen, mgr@lf.dk

 

62. Fødevare & Veterinære Forhold

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 6.405 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at sikre sektoren kontinuerlig adgang til et velfungerende beredskab til veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger, som skal håndteres af alle virksomheder, der producerer grisekød. Projektet understøtter sektorens afsætningsmuligheder i EU såvel som til en lang række tredjelandsmarkeder.

Projektet indeholder følgende 3 aktiviteter:
Fødevare og veterinære problemstillinger og beredskab: sikrer grisekødsbranchen et faglig-teknisk beredskab f.s.v.a. relevant lovgivning vedrørende hygiejne, mikrobiologi, biprodukter, sporbarhed, mærkning, fødevaresvindel, dyrevelfærd, tilsætninger/ingredienser, biocider, fødevarekontaktmateriale m.v.

Eksportlovgivning og certifikater: sikrer, at processen omkring markedsvedligeholdelse og -åbning pågår, herunder besvarelse af spørgeskemaer og tydeliggørelse af formålet med dansk praksis som ækvivalent til andre landes krav, samt certifikatarbejde, herunder arbejdet med udvikling af fremtidige elektroniske certifikater.

GFSI og Global Red Meat Standard (GRMS): sikrer kontinuerlig faglig-teknisk opdatering og udvikling af Global Red Meat Standarden (GRMS), således at standarden altid kan anerkendes af Global Food Safety Initiativ (GFSI) og derved tilfredsstille sektoren behov for en kød-specifik standard.
Effekten af projektet er mulig adgang til altid opdateret videnberedskab om veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige aspekter. Viden som er nødvendig for at muliggøre og fastholde eksisterende markedsadgange. Tilsammen har projektets aktiviteter desuden en væsentlig effekt på sektorens ressourceforbrug og dermed konkurrenceevne.

Projektleder: Anna Høgberg, aho@lf.dk

 

63. Salmonellahandlingsplan for gris, zoonoser og resistens

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 4.715 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at håndtere Salmonellahandlingsplanens regelsæt og refundere udgifter til udtagning og forsendelse af prøver fra salmonella-ferskkødsovervågningen på alle slagterier.
Projektet har desuden til formål at sikre opdateret faglig-teknisk viden om aktuelle zoonoser og resistens samt at forestå det faglige brancheberedskab på området.
Den daglige håndtering af salmonella-regelsættet, herunder vejledning til interessenter, bidrager i væsentlig grad til, at erhvervet lever op til kravene i Salmonellahandlingsplanen og til, at alle interessenter (producenter, rådgivere og slagterier) er informerede om den nyeste viden, således at den kan anvendes i det daglige arbejde med at nedbringe forekomsten af Salmonella. Projektet sikrer, at implementering af justeringer i Salmonellahandlingsplanen er mulige under praktiske forhold.
Yderligere er der en løbende overvågning, indsamling og bearbejdning af viden vedr. andre zoonoser og resistens.

Projektet medvirker til, at færre forbrugere bliver syge af Salmonella og andre zoonoser, hvilket reducerer samfundsudgifterne. Desuden er indsatsen mod andre zoonoser og resistens også med til at sikre, at branchen er på forkant med udviklingen og derved kan agere proaktivt til gavn for fødevaresikkerheden.

Projektleder: Vibeke Møgelmose, vim@lf.dk

 

64. Risikovurdering - fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 2.525 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet har til formål at sikre, at svine- grisekødssektoren kan anvende den nødvendige viden og ekspertise til at vurdere, hvordan sektoren mest effektivt håndterer både kendte og nye risici, som truer fødevaresikkerheden i grisekød og undgår en lang række smitsomme, eksotiske husdyrsygdomme. Håndtering og dokumentation vedr. fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme er af væsentlig betydning for opretholdelse af markedsadgang for svin og grisekød til en lang række markeder.
Risikoanalyser og især risikovurderinger, som udvikles i projektet, er anerkendte. De udgør vigtige beslutningsværktøjer, når svine- og grisesektoren skal vurdere og håndtere kendte såvel som kommende risici vedr. fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme. Gennem en risikobaseret tilgang til overvågning og dokumentation arbejdes der for at sikre branchen et effektivt forebyggelsesredskab, som samtidigt er omkostningseffektiv.

Projektet bidrager til at dokumentere høj fødevaresikkerhed og undgå alvorlige smitsomme husdyrsygdomme gennem velfunderede risikovurderinger og deraf følgende vidensbaseret risikohåndtering, som sikrer samfundet sunde dyr til en sikker fødevareproduktion.

Projektleder: Vibeke Møgelmose, vim@lf.dk

Link til projektbeskrivelse her.

 

65. Veterinært beredskab

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 1.456 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at opretholde og styrke svinesektorens veterinære beredskab i forbindelse med ondartede smitsomme sygdomme, som f.eks. Afrikansk og klassisk svinepest, mund- og klovsyge samt andre alvorlige svinesygdomme, herunder håndtering af mistanker og eventuelle udbrud, således at svinesektorens tab minimeres mest muligt.

Formålet varetages gennem projektets aktiviteter i form af mistanke- og udbrudshåndtering, herunder initiativer til forebyggelse af sygdomsintroduktion. Hertil gøres der brug af og udvikles løbende forskellige it-redskaber. Opsamling af viden, formidling af viden til interessenter samt samarbejde med beredskabets andre aktører understøtter et velfungerende veterinært beredskab.

Det er en forudsætning for produktion og afsætning af svin og grisekød på alle markeder, at sygdomme forebygges, mistanker om sygdomme håndteres iht. gældende regler samt at sygdomsudbrud bekæmpes effektivt. Projektets medvirken til at håndtere dette er en forudsætning for, at primærproducenten kan afsætte sine grise, og at slagterierne kan sælge grisekødet.

Projektleder: Vibeke Møgelmose, vim@lf.dk

 

66. Kontrol og HACCP Branchekoder

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse

Bevilliget tilskud 2018: 1.025 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet formål er at sikre indsamling, bearbejdning og formidling af viden og regler til brug for optimering af fremtidens kødkontrol, egenkontrollen samt opdatering af HACCP materialet (branchens generiske risikofaktoranalyse-værktøj) og udarbejdelse af Branchekoder, som sikrer mulighed for generisk implementering af fødevare og veterinær lovgivning i hele sektoren.

Projektet indeholder 3 aktiviteter;
Kødkontrol, audit og egenkontrol: sikrer arbejdet med fremtidens kontrol regime f.s.v.a. kødkontrol, audits og egenkontrol. Et kontrolregime som sikrer optimering af kødkontrollen uden at kompromittere fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og dyresundhed og samtidig understøtter branchens ønske om øget markedsadgang.

HACCP materiale: er sektorens samling af videnskabelig dokumentation for håndtering af kontaminanter i grisekød og aktiviteten sikrer indsamling af viden, bearbejdning og formidling af generisk videnskabelig dokumentation, som tilfredsstiller krav fra EU og eksportmarkedernes myndigheder.

Branchekoder: bidrager til en ensartet implementering af fødevaresikkerheds og/eller veterinær lovgivning og sikrer en generisk formidling af lovgivningen vedrørende en konkret problemstillinger for grisekødssektoren.
Effekten af arbejdet med fremtidens kontrolregime, HACCP og Branchekoder sikrer, at sektoren bevarer sit høje kvalitetsniveau og dermed sin førerposition f.s.v.a. sunde og sikrer grisekødsprodukter. Derved sikres grundlaget for forbrugertilliden til sektorens produkter, nationalt såvel som internationalt.            
Tilsammen har projektets generiske aktiviteter en væsentlig effekt på sektorens ressourceforbrug og dermed konkurrenceevne.

Projektleder: Anna Høgberg, aho@lf.dk

 

67. Afsætningsfremme af grisekød i Kina – EU

Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer

Bevilliget tilskud 2018: 2.400 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet medfinansieres af EU’s program for tredjelandspromotion iht. Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 og Kommissions forordning (EF) nr. 501/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredje lande.

Formålet med projektet er at etablere og opbygge en stærk position for afsætning af grisekød i Kina, inklusiv Hong Kong. Projektet har fokus på øget afsætning af udskæringer og rummer budskaber omkring kvalitet, fødevaresikkerhed og miljø.

 

Projektet omfatter marketingaktiviteter i samarbejde med detail- og foodservicekæder samt deltagelse på udstillinger, seminarer/workshops i Kina og besøg fra aftagergruppen, myndigheder og presse til Danmark samt evt. øvrige EU-lande. Projektet planlægges gennemført med støtte fra EU’s program for tredjelandspromotion, hvor der er ansøges om støtte på 80 % af omkostningerne i en 3-årig periode fra 1/1 2019 – 31/12 2021. Projektet er således en forlængelse af tilsvarende projekter i 2012 – 2015 og 2016 – 2018. Parallelt med EU-programmet gennemføres en nationalt finansieret aktivitetspakke, idet der i nogle tilfælde er behov for særskilt markedsføring.

 

Den ønskede effekt af projektet vil være en relativ styrkelse af afsætningen af grisekød til Kina og Hong Kong, herunder af højværdiprodukter til detail og foodservice.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

 

68. Øget afsætning af grisekød i Danmark - medfinansiering

Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer

Bevilliget tilskud 2018: 800 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet medfinansieres af EU’s program for tredjelandspromotion iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008.

Formålet med projektet er at styrke afsætningen af grisekød i Danmark ved at bidrage til en forbedring af kategoriens opfattede værdi gennem en forbrugerkampagne, målrettet de unge (18-29 år). Dette er et medfinansieringsprojekt vedrørende forbrugerkampagnen ”Glad for Gris” i samarbejde med Svensk Kött. 20 % af den danske finansieringsdel søges hos Svineafgiftsfonden, mens der søges om 80 % hos Europa-Kommissionen ”EU-promotion”.

 

De unge er i høj grad til stede på de sociale medier – og derfor vil projektet udfolde sig på disse platforme. Gennem kanaler som Facebook, Youtube og Instagram inviteres målgruppen til at blive en del af en ’bevægelse’, til fordel for grisekødets plads på tallerkenen blandt de unge. Kampagnen vil tage et utraditionelt greb på en klassisk forbrugerkampagne – i dette projekt vil fællesskabet og den gode smag i kødet komme i centrum. Samtidig kommunikeres der om sporbarhed, bæredygtighed og fødevaresikkerhed – alle parametre, som de unge interesserer sig for (jf. analyser).

 

Derudover afholdes innovationsseminar for industri, detailhandel, unge kokke/slagtere og forbrugere for at udvikle kategorien og inspirere til nye produkter til den specifikke målgruppe. Kødet skal løftes på alle platforme for at tale ind i målgruppens behov og derigennem øge afsætningen til målgruppen.

Projektleder: Mette Jasper Gammicchia, mjg@lf.dk

69. Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen

Hovedformål: Uddannelse

Bevilliget tilskud 2018: 1.061 t.kr.

Projektperiode: 2018-2020

Projektbeskrivelse: Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.

Formål: Bidrage til løsning af udfordringer på tværs af kødbranchen (gris, okse, fjerkræ)  indenfor rekruttering og kompetenceudvikling både på den korte og på den lange bane, og derved understøtte kødbranchens produktivitet og konkurrenceevne.

Aktiviteter: Gennem strategisk arbejde med kompetenceudvikling og målrettede kampagneaktiviteter:
• at brande kødbranchen overfor udvalgte unge-grupper
• at rekruttere studerende/lærlinge fra udvalgte uddannelsesretninger til jobs i kødbranchen
• at analysere fremtidige kompetencebehov og sikre erhvervets strategiske tilgang til uddannelsesområdet
• at sikre en løbende dialog med uddannelsesinstitutioner så kødbranchens behov imødekommes

Effekt: Projektaktiviteterne bidrager til løse den udfordring, det er, at branchens virksomheder oplever manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.   

Projektleder: Anders Martin Klöcker, anmk@lf.dk